Friday, February 28, 2020

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size


Algemeen
Deze disclaimer ("Disclaimer") is van toepassing op de internetsite van VOX Worldwide hierna te noemen VOX, gevestigd te Amersfoort. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Ieder gebruik van deze internetsite dat andere internetgebruikers kan hinderen, dat de werking en/of de functies van deze internetsite op welke wijze dan ook in gevaar kan brengen of kan verstoren, of dat de informatie die wordt verstrekt via deze internetsite of de onderliggende software en/of hardware kan wijzigen dan wel aantasten, is niet toegestaan.

Beschikbare artikelen en downloads
Het downloaden van artikelen en/of geluidfragmenten is toegestaan voor gebruik zoals omschreven in de missie van VOX.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
VOX streeft er naar deze internetsite zorgvuldig samen te stellen en te onderhouden. VOX garandeert de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de informatie op haar internetsite niettemin niet. Iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze internsite waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit: (a) gebreken, virussen of andere storingen aan de apparatuur en de software in verband met de toegang of het gebruik van deze internetsite, (b) de informatie die wordt verstrekt op of via de internetsite, (c) het onderscheppen, de wijziging of het misbruik van informatie die wordt doorgestuurd aan VOX of die wordt doorgestuurd aan u, (d) de werking of niet-beschikbaarheid van deze internetsite, (e) misbruik van deze internetsite, (f) het verlies van gegevens, (g) het downloaden of het gebruik van software die beschikbaar is gemaakt door deze internetsite, (h) iedere actie of beslissing die door u is ondernomen of genomen op basis van de informatie die is verstrekt op of via deze internetsite, of (i) claims van derden in verband met het gebruik van deze internetsite, wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen en vorderingen uit hoofde van, of in verband met, deze internetsite zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen
VOX behoudt zich het recht voor om de internetsite, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te vernieuwen dan wel te actualiseren. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Laatst herzien op 24 februari 2017.
  


General
This disclaimer (‘Disclaimer') applies to the internet site of VOX Worldwide) called VOX further in this document, with its offices in Amersfoort, the Netherlands. By visiting this site or using information made available via this site you confirm that you accept the applicability of this Disclaimer.

Use of this site
Users are forbidden to use this site in any way that could hinder other internet users, threaten or disrupt the operating or functions of this site in any way whatsoever or change or affect the information provided via this site or the underlying software or hardware.


Available articles and downloads
Users may download articles and/or listen to sound clips for using only according to the mission of VOX.

Exclusion of liability
VOX strives to ensure that this site is compiled and maintained with care, but does not guarantee that information on this site is accurate, complete and up-to-date at all times. VOX consequently expressly rejects any liability for direct or consequential loss or damage resulting from access to and use of this site, including but not limited to damage or loss arising in any way from (a) defects, viruses or other failures of equipment and software resulting from access to and use of this site, (b) information provided on or via the site, (c) interception, amendment or misuse of information sent to VOX or to you, (d) the functioning or unavailability of this site, (e) misuse of this site, (f) loss of data, (g) downloading or use of software made available by this site, (h) any action or decision undertaken or taken on the basis of information provided on or via this site and (i) any claims by third parties relating to the use of this site.

Applicable law
This internet site and the Disclaimer are governed by Dutch law. Any disputes or claims arising from or relating to this site will be submitted to the competent Dutch court.

Amendments
VOX reserves the right to amend and update this internet site, including the text of this Disclaimer, at any time. Users are recommended to check periodically whether information provided on or via this site, including the text of this Disclaimer, has changed.

Language
In the event of any discrepancy between the Dutch and other language versions of this site, the Dutch version will prevail.