Saturday, July 11, 2020

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

Het koninkrijk der hemelen - deel 2 - Hans Bulthuis

Broeders en zusters, ik wil graag deze bijbelstudie beginnen met het lezen van een bekende uitspraak van Jezus. U kunt het vinden in Mattheus 16:19. Zoek het even op in uw bijbel, dan kunnen wij het samen lezen.

In deze tekst zegt Jezus tot zijn volgelingen, “Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen; wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen”.

In het eerste deel van deze studie hebben wij vastgesteld dat we geloven in het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Wij geloven er in, en wij spreken erover, omdat wij van mening zijn dat dit het evangelie is waar Jezus zelf in geloofde en over predikte. Hij noemde het dan ook ‘het evangelie van het koninkrijk der hemelen’.
 
Er is echter één probleem, en dat geldt voor ons allemaal, en dat is dat wij woorden en uitspraken gebruiken die ook door andere mensen gebruikt worden, maar die voor ons een heel speciaal betekenis en context hebben. Daarom wil ik één woord dat we allemaal goed kennen, nader bekijken. Dat woord is “hemel”.
Voor mij heeft dit woord “hemel” altijd als betekenis gehad: de heerlijke plaats waar God is, en waar ik naartoe ga als ik sterf. Maar in feite is dat maar een deel van de betekenis. Het woord ‘hemel’ omvat zo veel meer.
Er zijn veel synoniemen voor dit woord ‘hemel’. U zou net zo goed ‘hemelse gewesten’ kunnen zeggen, hoewel dit ook misleidend kan zijn omdat de hemel niet een plaats of gewest is ergens in het universum. In plaats van ‘de hemel’ zou u eigenlijk ‘de hemelen’ moeten zeggen. U zou ook “de onzichtbare wereld”,  “het geestelijke”, “het onzichtbare”, “het eeuwige”, kunnen zeggen. Al deze woorden en uitdrukkingen betekenen hetzelfde. En ik gebruik ze allemaal, net als in de Bijbel.
 
Om deze uitdrukkingen en woorden eigen te maken, moeten we steeds terugkeren tot onze basis kennis. Als wij het woord “hemel” horen dan weten we nu dat dit betekent: ‘alle onzichtbare dingen’. Als ik onderscheid wil maken in het onzichtbare dan zou ik kunnen zeggen dat het koninkrijk van God een deel is van de hemel.  Het is het koninkrijk van het licht, figuurlijk. Er branden niet echt lampen, het is beeldspraak en niet letterlijk bedoeld.  Licht is leven, en daar regeert God.  Jezus is er ook, en ook de heilige engelen. God regeert vanaf zijn troon, het middelpunt. (Het woord ‘troon is ook beeldspraak. God zit niet echt op een troon van goud. Het is beeldspraak om Gods macht te beschrijven.)
 
God is geest, en van daar uit gaat zijn heilige geest. Alle kinderen Gods horen bij het koninkrijk van God in de hemel. U en ik. En ook al die mensen die al in Jezus gestorven zijn. Alle rechtvaardigen horen daar. U kunt hierover lezen in Hebreen hoofdstuk 12.
“Wij zijn de rechtvaardigen genaderd, het heilige Jeruzalem”. Dit is weer beeldspraak. Dit heilige Jeruzalem is niet een bestaande stad ergens in ons universum. Het is een verwijzing naar alle zielen die gered zijn. De rechtvaardigen. We komen deze beeldspraken telkens weer tegen.
 
In de tijd van Mozes hadden ze geen problemen met deze beeldspraken. Als Mozes tegen een joodse boer zei dat hij de muilband van de os af moest halen terwijl zij het graan aan het dorsen was, zodat het dier af en toe zelf wat graan kon eten, dan is dit geen beeldspraak. Het is een voorbeeld van één van de reglementen van de wet van Mozes. Dit reglement luidt: gij zult een dorsend os niet muilbanden. Maar in het nieuwe testament legt Paul deze tekst heel anders uit. Als HIJ hier naar verwijst, dan heeft hij het over “fulltime service”, van een mens die werkt in dienst van God, en dat is iets heel anders.
Hij neemt iets uit het oude testament and zet het in het licht van het nieuwe testament. Het nieuwe testament spreekt over onzichtbare dingen.
 
Hoe kan ik onzichtbare dingen beschrijven als ik ze nooit zie? Weet iemand hoe uw ziel er uit ziet? Kan iemand mij vertellen hoe gedachten er uit zien. Of gevoel? Al deze dingen zijn geestelijk, wat betekent dat ze niet gezien kunnen worden. Hoe ziet God er uit? Hoe kan ik weten wat kracht is, in het zichtbare. Hoe kan ik me voorstellen in het zichtbare wat liefde is? Dit zijn allemaal uitdrukkingen en termen. Geen abstract termen zoals psychologen zeggen, maar geestelijke uitdrukkingen, en geestelijke termen en uitdrukkingen zijn zeer reëel.
Paulus zegt dat de geestelijke dingen eeuwig zijn. En het zichtbare is tijdelijk. Geestelijke dingen blijven, zichtbare niet.
Dus het koninkrijk van God is in de hemel. Maar ook in de hemel is het koninkrijk van de duivel, die ook geestelijk is, met, zoals de Bijbel zegt, zijn lagere regionen, het koninkrijk van de dood. Vreselijk, maar waar. Ze zijn allebei te vinden in dezelfde geestelijke wereld. Dus als ik het over de hemel heb, dan betekent dat alles bij elkaar.
 
Een anderebelangrijke factor is onze eigen innerlijke mens, die zijn EIGEN hemel heeft, omdat ziel en geest ook geestelijk zijn, zonder substantie. Alleen mijn lichaam is materie en DAT behoort aan de aarde. Mijn innerlijke mens heeft geen zichtbare vorm en behoort tot de hemel. Vanaf het moment dat u geboren werd, was uw innerlijke mens in de hemel, net als uw lichaam op aarde was. U bestaat in twee werelden tegelijkertijd. Om het woord van God te kunnen begrijpen moet u dat goed onthouden.
 
Dit zijn een paar basis principes. Wij moeten hier zeker van zijn. En zo zien we dat de ideeën die we over ‘naar de hemel gaan’ hadden helemaal fout waren. Onze innerlijke mens behoort  al tot de hemel. Het is een deel van de geestelijke wereld, omdat U, die een kind van God bent, in Christus bent. Dus, als u dood gaat, inslaapt, en uw lichaam wordt begraven, dan blijft uw innerlijke mens waar deze al is: in Christus.
 
Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik weet het niet. U kunt proberen een voorstelling te maken van  aardse dingen. Maar gaat als ‘t u blieft nooit proberen een voorstelling te maken over geestelijke dingen. Zo gauw u dat doet, dan maakt u de hemel tot een verlengstuk van de aarde.
U probeert het te veranderen in iets zichtbaars, iets tastbars, door het allerlei vormen te geven met beelden zoals u denkt dat het moet zijn. Uiteindelijk heeft u iets dat net iets mooier is dan het mooiste op aarde. Zoals u denkt dat het paradijs zou moeten zijn. En WAAR is dit dan wel, denkt u? Ergens achter de sterren? Nee.
 
De geestelijk wereld is een situatie. Daarom heeft u in het Nieuwe Testament geloof nodig.
Als u het onzichtbare wilt aanvaarden dan heeft u geloof nodig.
Ik kan het u niet laten zien. Ik kan u ook geen stukje geest laten zien, want het geestelijke is niet stoffelijk, is niet tastbaar en kan niet gezien worden. Dus als u wilt aannemen dat het bestaat, heeft u geloof nodig.
In het Oude Testament was veel minder geloof nodig. Zo lang u zich hield aan de wetten van Mozes, b.v. de os niet muilbanden, of andermans vrouw niet begeren, ook al keek je even stiekem naar haar, zo lang u de geboden bewaarde en uw tienden gaf, dan verklaarde de wet van Mozes u tot een rechtvaardige. En als u af en toe een wet overtrad, dan kon u een dier ten offer brengen. Het bloed van stieren en geitenbokjes DAAR was niet veel geloof voor nodig. Hoewel een echte Israëliet geloofde niet in de vergeving van zonden door het bloed van geitenbokjes en stieren. Daarvoor had je wel geloof nodig. Als een hoge priester zijn handen op de “zonde bok” legde, DAN moest je geloof hebben dat dit offer iets met het vergeven van zonden te maken had. Echter in het nieuwe verbond is het ALLEEN door geloof dat we kunnen leven als rechtvaardigen De rechtvaardigen zullen door geloof leven. En dat geloof is niet tastbaar en kan niet gezien worden. Netzomin als dat u de  Heilige Geest heeft gezien.
 
Maar als u gedoopt bent in de heilige geest, dan woont hij in u. Wat geweldig. Jezus is ook onzichtbaar. Behalve als hij zich openbaart in een lichaam, zoals met  Pasen, wanneer hij zegt: “Kijk, ik heb een lichaam van vlees”, maar binnen seconden was hij overgebracht in de geestelijke wereld. Dan was zijn lichaam van gedaante veranderd. Het was veranderd van een materiele vorm in een vorm zonder substantie (materie).  En dat is het nieuwe lichaam dat wij zullen krijgen na de opstanding.  En dat is ook iets dat u zich NIET kunt voorstellen.
Hebreën hoofdstuk elf vers 2 zegt: “Wij geloven in iets wat we niet kunnen zien.” Dus als ik zeg dat we nu in de hemelen zijn, betekent dat dat ons innerlijke mens deel uitmaakt van de onzichtbare, geestelijke wereld, en dat wij, Gods kinderen, behoren tot DAT deel van geestelijke wereld wat van God is, het koninkrijk van God en van Jezus. En dan komt Jezus met onze tekst, en Hij zegt tot zijn discipelen, “Ik zal u de sleutels van het koninkrijk van de hemelen geven”. De sleutels van het koninkrijk van de hemelen, de sleutels van de geestelijke wereld. Wat betekent dat eigenlijk?
 
In Mattheus 23:13 lezen wij dat Jezus zegt tot de schriftgeleerden van Israël:
U heeft de sleutels van kennis afgenomen: u gaat zelf niet in, maar degene dit wel willen ingaan houdt u tegen”.  Sleutels betekenen kennis, inzicht, de mogelijkheid om bewust te delen, deel uitmaken van de geestelijke wereld, actief te zijn in de geestelijke wereld, zoals wij christenen dat zijn. De kleine baby in de wieg, wiens lichaam behoort tot de aarde en wiens innerlijke mens behoort tot de geestelijke wereld, is totaal onbewust van de geestelijke wereld, en nu nog zijn er miljoenen mensen die geen idee hebben dat hun innerlijke mens tot de geestelijke wereld behoort.
 
Zoals ik al eerder zei: mensen die bezig zijn met occultisme en hekserij zijn zich hier wel van bewust. Zij weten dat goed. Zij weten dat er geesten in de geestelijke  wereld zijn, maar West Europeanen, vooral moderne christenen, zijn zich hier niet meer van bewust. Het wordt ook steeds tegengesproken. Vanzelfsprekend is de duivel zeer tevreden als de werkelijkheid van de hemel uit ons denken verdwijnt. En met de schriftgeleerden was het precies hetzelfde.
Jezus zei: “Met al jullie regels en wetten leggen jullie een zware last op de mensen. Als zij wat willen drinken dan moeten ze het kopje helemaal onder het water zetten, en zorgen dat er geen insecten komen in het kopje. Als zij willen eten, is een speciale was ritueel geëist. Zoveel regels en wetten. Alles moet precies gebeuren in de zichtbare wereld. Het was een ritueel. De Heer zei: “U legt zware lasten op de schouders van de mensen maar u wilt niets doen om ze er vanaf te helpen”.
 
En de schriftgeleerden geloofden helemaal niet in een leven na de dood. Ook niet in de opstanding uit de dood, of in engelen. Zij schreven de geestelijke wereld af, net zoals miljoenen mensen vandaag de dag. Zij weten niet dat hun innerlijke mens tot de hemelen behoort. In dat opzicht, zijn ze onwetend en zonder kennis.
En dan komt de Heer en Hij zegt; “ Ik zal u de sleutels geven van de geestelijke wereld, en dat betekent kennis en de mogelijkheid dat uw ogen geopend zullen worden voor de geestelijke werkelijkheid, zodat u niet alleen de dingen van de zichtbare wereld ziet, maar met uw geestelijke ogen ook de hele geestelijke wereld ziet en begrijpt. Hij zal u kennis en inzicht geven.
 
In Openbaring 6:14 ziet Johannes in een visioen dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren met de mens in de laatste der dagen. Hij beschrijft het als volgt: “en de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold”. Vroeger werden boeken geschreven op een opgerolde perkament. Als het perkament teruggerold werd was alles leesbaar, maar als het opgerold was niets meer zichtbaar. Wij hebben ook de uitspraak: “als een gesloten boek”. In de laatste dagen zal de kennis van de hemelen gesloten worden. Vele mensen zullen geen idee hebben van een geestelijke wereld, met als resultaat dat zij slechts van de aarde worden, net als in de dagen van Noach, helemaal opgaand in het materialisme, eten, drinken en trouwen.
 
Het hele geestelijke gebeuren is weggeredeneerd door de moderne mens, met uitzondering van de oosterse mystiek en occultisme. En deze twee groepen zijn juist volop bezig met geestelijke dingen, maar wel aan de verkeerde kant, aan de donkere zijde. De hemelen trokken zich terug, zijn opgerold en worden als een gesloten boek.
 
Wij danken de Heer dat hij twee duizend jaar geleden naar de aarde kwam, en dat Hij nu ook weer komen zal, welk feit we nu weten omdat we steeds meer bewust worden van de geestelijke dingen. We zijn opnieuw bewust  van de hemelen die gesloten zijn geweest sinds twee duizend jaar. Hoewel de hervormers ook al een beetje redding brachten, waren zij niet bij macht om de kerk van Christus te brengen in de geestelijke wereld. Of in ieder geval niet op de juiste manier. Bij voorbeeld, in sommige kringen geloven de mensen dat een magnetiseur een gave van God heeft ontvangen. Iemand die zich hiermee bezig houdt is ook actief in de onzichtbare wereld, maar dan met hekserij. Magnetiseurs gebruiken hun gaven om wonderen te doen, maar dit is occult.
 
Er zijn maar weinig kerken die zich gedragen zoals Jezus en de twaalf apostelen dat deden.
De hemelen gingen dicht. En vaak wordt gezegd als we over de geestelijke wereld spreken over demonen en engelen: “U bent teruggegaan naar de middeleeuwen”. De duivel? Dat is geschiedenis. Dat geloofden de mensen lang geleden. En Jezus dan? HIJ dreef ze uit. Ja, maar dat was toen. Dat zeggen ze. Ze wisten toen ook niet beter.  De hemelen zullen zich sluiten en als de christenen geen verdere kennis van de geestelijke wereld verkrijgen dan zullen zij het zicht op Gods plan verliezen. Als u gelooft in Jezus, dan bent u voor eeuwig behouden, maar God heeft nog veel meer voor ons. Maar wij kunnen zijn doel slechts bereiken als we beseffen dat daarvoor kennis van de geestelijke wereld noodzakelijk is. Want daar ligt ons werk, in de geestelijk wereld!
 
En daarom zijn we zo blij dat de Heer Jezus kwam en in gelijkenissen sprak. Waarom in gelijkenissen? Omdat, zei Jezus, ik niet rechtstreeks de geestelijke wereld kan uitleggen. Ik ga het uitleggen door middel van beelden en gelijkenissen. Dus als u leest in het Nieuwe Testament vindt u een heleboel gelijkenissen, en dan zegt de Heer, “het koninkrijk van de hemelen is als een …………….”. En dan gebruikt hij telkens weer een ander voorbeeld. Jezus gebruikte de dingen om zich heen als beeld, bij voorbeeld: landbouw, vee, de goede herder en de zaaier. Dingen waar de mensen mee bekend waren.
 
En soms geeft de Heilige Geest een visioen in de kerk, met moderne voorbeelden om een uitleg van een gelijkenis te geven voor situaties in de tijd waarin wij leven. En door middel van deze gelijkenis  kunnen wij een geestelijke situatie begrijpen. U moet nooit een visioen of gezicht in de geestelijke wereld letterlijk nemen.  Als er staat dat engelen vleugels hebben, moeten we ze niet gelijk als een soort vogel voorstellen. Die vleugels zijn een beeld van hun kracht en flexibiliteit, hun vermogen om te komen en te gaan. Het is allemaal beeldspraak.
 
Het is erg moeilijk om steeds weer te beseffen dat het hier om beelden gaat. En als je van een nieuw beeld of gelijkenis hoort, ben je voordat je het weet al bezig je een beeld te vormen hoe het in de geestelijke wereld uitziet. Hier moet je heel voorzichtig mee zijn, want als je dat doet, kom je niet verder.
Jezus zegt, in Mattheus 13:35, “ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen, ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is.”

In het paradijs wilde God de hemelen open voor Adam en Eva, maar dit plan ging niet door omdat Adam en Eva naar de duivel luisterden. Eva zag dat zij kennis kon vergaren van een ANDERE boom, omdat SATAN het zei. En zij dacht, laten wij het proberen. Terwijl God wilde dat zij hun kennis opdeden van de boom des levens. Als zij dat gedaan hadden, dan zouden Adam en Eva ook de geestelijke wereld ingegaan zijn, maar dan met kennis en inzicht, en zouden volledig bewust geworden zijn van hun functioneren in de geestelijke wereld.  Zij zouden daar hun positie ingenomen hebben. En zij zouden zijn gaan werken in de geestelijke wereld net als Jezus dat deed.

Wel, de hele onzichtbare wereld, met al zijn verschillende niveaus, zijn koninkrijken daarin, zijn verschillende gedachtegangen, wetten en regels. Er is zoveel te ontdekken. De mens doet van alles om een raket naar de maan te sturen, om meer over het universum te ontdekken. En er zijn ook mooie dingen te zien.  Maar ze houden zich louter met de zichtbare en materiële wereld bezig. De hele mensheid is min of meer onbekend met de geestelijke wereld.
Wat weten we eigenlijk hier van? Jezus wist alles over de hemelen, over de geestelijke wereld. Wij willen ook alles weten over de geestelijke wereld, maar dan moeten we wel ons denken vernieuwen. Wij moeten de zichtbaren dingen loslaten en proberen de dingen van de onzichtbare wereld te begrijpen, en de betekenis hiervan. Johannes zegt in hoofdstuk 1, “Jezus bracht genade en waarheid”. Waarheid betekent zicht hebben op het onzichtbare, waar God en Zijn koninkrijk is.

De profeet Jesaja, die zo vaak over redding sprak, zag voor zijn tijd, en de tijd die komen zou, dat er een bedekking lag over vele natiën Wel, als je hoofd helemaal bedekt is, dan kan je niets zien. Hele natiën hebben een bedekking. Zij kunnen niet zien in de onzichtbare wereld. Zij hebben geen idee. En nu is Christus gekomen.  In 2 Corinthiërs 4 staat er dat ieder mens die gelooft, in Christus gedoopt kan worden in Heilige Geest, en hulp kan ontvangen die aansluit bij je innerlijke mens en inzicht geeft in de geestelijke, onzichtbare dingen. Deze bedekking zal weggenomen worden van deze mensen, maar zal blijven bij degene die vast blijven houden aan de gedachten en wetten van Mozes. Die mensen zullen bezig blijven met zichtbare dingen. Hun aandacht wordt ingenomen door wetten en rituelen in de zichtbare wereld. Maar in Christus laat je deze wetten en rituelen los en ga je denken en zoeken en vast houden aan wat NIET zichtbaar is. Je houdt je vast aan de dingen waar het evangelie over spreekt. De bedekking is weggenomen door Christus. Maar het gaat niet automatisch. Het is het werk van de Heilige Geest in ons, het woord Gods. Wij moeten steeds terug gaan naar dat Woord, het Woord bestuderen en uitleg zoeken, verder groeien en vast geworteld worden in dat Woord, en in DAT Woord onze gedachten over geestelijke dingen ontwikkelen.
 
In gevallen waar mensen zo onder wetten en doctrines zitten dat ze zich helemaal op het materialistisch en aardse richten, is bevrijding onder handoplegging waarschijnlijk nodig, zo dat hun denken op en ander niveau gebracht kan worden. Hulp is nodig als ze zelf niet met geestelijke ogen kunnen kijken. Ze hebben de neiging alles met hun natuurlijke ogen te bekijken. God zegt tegen hen: “Jullie zien wat voor je staat”. Paulus zegt, “maar Wij zien het onzichtbare, want DAT is eeuwig”.
Soms blijft de bedekking omdat een boze geest er nog gebruik van wil maken, vooral vrome geesten doen dit. Ze vergiftigen het denken met valse leringen. Het gevolg is dat mensen de dingen van Gods koninkrijk niet kunnen verstaan. Ze kunnen de onzichtbare wereld, en alles wat daar gebeurt, niet zien. En als dit gebeurt, zijn de hemelen inderdaad als een gesloten boek. En dat is jammer, want God wil juist dat we in de onzichtbare wereld leven, nu, met Jezus, volledig bewust van de geestelijke wereld. En om dit te benadrukken wil ik uw aandacht vragen voor de woorden die de Heer zelf sprak. In Johannes 3 vers 12 zegt Jezus tijdens zijn gesprek met Nicodemus, “Ik heb gesproken met u over aardse dingen en u gelooft niet. Hoe kunt u geloven als ik over het hemelse spreek?
 
Nicodemus was een man die op zoek was naar Gods koninkrijk en die midden in de nacht op bezoek was bij Jezus. Er volgt een lange gesprek waarin de Heer door middel van voorbeelden uitleg geeft over de wedergeboorte, en hij zegt tegen Nicodemus: U moet opnieuw geboren worden. Is dat mogelijk dan? vraagt hij. JA, het is mogelijk. U moet opnieuw beginnen, met een heel ander soort leven. Nicodemus begrijpt er niets van. En dan vraagt Jezus, Bent u echt een leraar van Israël, een theoloog? En toch begrijpt u niet waar ik het over heb? Jezus denkt aan de tempelreiniging die beschreven staat in Johannes 2.  Toen kwamen de Joden tot hem en vroegen, “Wie heeft u de autoriteit gegeven om dit te doen?” en Jezus zei: “Breek de tempel af en ik zal hem in drie dagen doe herrijzen”. Hij sprak over zijn aardse tempel, en de Bijbel leert ons dat hij Zijn eigen lichaam bedoelde, niet de aardse tempel van Herodes. Maar dat begrepen ze ook niet. En dan zegt Jezus tot Nicodemus, Als u niet kunt geloven en begrijpen dat als ik over de aardse tempel spreek, dat ik het in feite over mijn eigen lichaam heb, hoe kan ik blijven spreken over een geestelijke wedergeboorte? Als u de aardse, zichtbare dingen niet begrijpt, hoe kunt u ooit de hemelse dingen begrijpen? En dan gaat hij verder met vertellen over zichzelf.
 
En dan iets heel bijzonders. Jezus zegt: “Niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is, de zoon des mensen”, en Jezus zei dit niet na zijn hemelvaart. Hij zei dit terwijl hij nog op aarde was. Dus wat wil Hij eigenlijk hiermee zeggen? Dat hij naar de hemel opgestegen was terwijl hij lijfelijk in een kamer zat me Nicodemus? Waarschijnlijk zijn eigen huis in Nazareth of Capernaum. Bent u nu in Gods koninkrijk? Ja, dus u heeft, zoals Efeze 2 zegt, een plaats in de hemelen, zoals Jezus Christus. U bent toch een kind van God? Ja. Dus u kunt zeggen, zoals Jezus, dat u naar de hemel opgestegen bent en uw innerlijke mens daar een plaats heeft. U gaat daar heen na uw dood. Dat is waar u NU bent, in Jezus, in dat Koninkrijk van God, binnen Gods cirkel van kracht en licht. Een plaats die zeer verhoogd is. In werkelijkheid daar waar elk christen is. Maar als hij dat niet weet, en hij heeft niet de sleutel van kennis, dan heeft het geen waarde voor hem. En de duivel zegt: DAT is in mijn voordeel. Hoe meer wij bewust worden dat ons innerlijke mens een vaste plaats heeft in de hemel hier en nu, en dat wij daar ook ZIJN in Christus, niet alleen, maar in Christus de gezalfde, hoe meer we onze vijanden onder onze voeten kunnen treden. Zo lang u denkt dat u zwak en klein en onbelangrijk bent, zult u dat niet kunnen. Maar hoe meer u bewust wordt dat u een Simson bent in de geestelijke wereld, des te meer kunt u alles aan, zelfs een leeuw. Dat deed Simson ook, maar dan in de zichtbare wereld. Dat was een voorbeeld.
Door geloof was Simson bewust van de kracht die in hem was, en als hij vast gebonden is door zeven touwen terwijl hij ligt te slapen en de vijand komt, dan is hij er toch klaar voor. “Waar zijn ze” zegt hij.  En zo ver moeten wij ook komen, dat wij er  bewust van worden.
 
In Christus zijn we in de geestelijke wereld, in het koninkrijk van God. Geestelijk is hij met ons. Zijn Woord is in ons. Zijn naam is op onze lippen. Zijn heilige engelen omringen ons. Tegenover ons staat het koninkrijk van Satan. En als iemand ons probeert te binden, dan breken wij de bindingen in de naam van de Heer. Niet in ons eigen kracht, of impulsief. Wij doen het door Hem. Maar als u altijd denkt, dat kan ik niet, of zo ben ik niet, ik ben niet sterk genoeg, door gebrek aan kennis, dan is dat jammer.
Niemand is opgevaren naar de hemel dan de zoon des mensen, EN al degene die bij hem horen. Wij zijn dus ook opgevaren. Er is echter een groot verschil tussen de Heer en ons, WIJ zijn niet neergedaald uit de hemel. Wij hebben onze eigen vader en moeder hier op aarde, maar Jezus was geboren uit God en uit Maria. Jezus was het Woord van God dat kwam van het hart van de Vader, en dat Woord werd vlees in de baarmoeder van Maria. Door Gods geest is Jezus verwekt, en werd de Christus een mens. Hij was aanwezig bij God als een Woord en dat Woord is vlees geworden. Dat betekent dus niet dat een volwassen Jezus gekrompen is tot een baby Jezus in de baarmoeder van Maria. Als dat zo was dan moet er ook pre-existentie zijn, zoals de Hindoes geloven. De Bijbel zegt: Jezus was het woord, en dat woord is vlees geworden. Het nam de vorm van een mens. Jezus van Nazareth. Wij zijn geboren uit een aardse vader en moeder. Jezus is geboren uit God en de maagd Maria. Wij, nu, zijn wedergeboren door geloof, en zijn een nieuw leven begonnen, en zijn daarom ook geboren uit God, omdat iedereen die Jezus als Heer aanneemt een nieuw mens wordt en is geboren uit God. En dat is wat wij nu ook zijn. Daarom, net zoals Jezus, kunnen wij zeggen, wat de Bijbel ook zegt: Wij zijn Gods kinderen en wij groeien naar de volwassenheid. Wij hebben de kracht ontvangen om volwassen te worden. En het is de Heer die het in ons werkt. Jezus is opgevaren naar de hemel en was daar bezig terwijl zijn lichaam op de aarde was, net als bij u en mij.
 
Begrijpt u het woord hemel nu?. Begrijpt u wat wandelen in de hemelen betekent?
Aan het einde van Johannes 3 staat er iets heel moois: vers 31. “Die van boven komt is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde.
Die uit den hemel komt, is boven allen, wat Hij gezien en gehoord heeft dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. (Gelukkig zijn er vele mensen die het WEL aanvaard hebben). Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.
 
Hij dus die uit de hemel komt is boven hem die uit de aarde komt, is meer dan degene die tot de aarde hoort. Een zeer bijzonder zin. Met andere woorden, de mens met inzicht en kennis, die bewust actief is in de hemelen, is sterker, en hoger en beter dan de mens die zich enkel bezig houdt met de aardse dingen.
Mozes, de man Gods, hield zich bezig met de aarde. Hij moest vechten tegen Farao. Hij moest door de woestijn trekken en het volk naar een nieuw land leiden, een aardse plek. Hij moest ze leiden naar de berg Horeb. In het midden van vuur en onweer moest hij Gods wet horen. En het waren allemaal zichtbare opdrachten. 
Jezus kwam uit de hemel en nam zijn plaats in zo gauw hij zich bewust werd van zijn opdracht.  Eenmaal in de hemel, blijf daar. Word niet als de dieren, of het volk in de tijd van Noach, enkel gericht op het zichtbare, het materialistische. Integendeel, oriënteer je in de hemelen. Ook Jezus negeerde de wet van Mozes. Hij werkte ook op de sabbat. Hij waste ook zijn handen niet voor hij ging eten. “O, zeiden de Farizeeën wast u uw handen niet? De wet van Mozes zegt……… maar dan zegt de Heer: Dat ik mijn handen niet was maakt mij niet onrein. Ik ben ook niet onrein als een kleine vlieg in mijn wijn belandt. U wordt onrein gemaakt door het kwaad dat uit uw eigen hart komt. DAT maakt u echt vies. U bent allemaal bezig de buitenkant van de beker te reinigen, maar, Farizeeën hoe bent u van binnen? Hoe is uw innerlijke mens. En uw denken? Hoe is het met uw ziel. Wat gebeurt daar? Ja, degene die in de hemelen zijn, zijn meer, en daarom zei de Heer, “Mijn voorganger, Johannes de Doper, is de grootste onder de oude Verbond, Toch is de minste onder mijn discipelen in het nieuwe Verbond groter dan hij, en groter dan alle mensen onder het oude verbond”.
 
Een mens heeft meer waarde als hij functioneert in en kennis heeft van de geestelijke wereld. Die mens begint te lijken op een kind van God. Jezus zegt, dan bent u groter dan die mensen onder het oude Verbond. Waarom? Paulus zegt dat een geestelijke mens alle dingen beoordeelt. En wat heeft dat er mee te maken? Het volgende. Iemand die bewust is van het bestaan van de geestelijke wereld en wandelt in de hemelen ziet meer dan mogelijk is met alleen natuurlijke ogen. Hij doorziet allerlei situaties en gebeurtenissen, net als een röntgen apparaat. Hij ziet wat onzichtbaar bezig is.

Een voorbeeld: Jezus staat te preken in de synagoge in Kapernaum. Het is helemaal stil. Iedereen luistert en hij spreekt boeiende woorden van redding en genezing en bevrijding De mensen zijn opgewonden en vragen zich af of een grote profeet onder hen is opgestaan en dan, terwijl hij preekt en iedereen aandachtig luistert, begint plotseling een man te gillen en schreeuwen. Die man kan er niets aan doen, want hij is gebonden. Wat vervelend. Hij heeft het er wel meer gedaan en dit soort gebeuren stoort de hele dienst. Was hij maar thuis gebleven. Het had geen zin om hem naar de arts te sturen want toen was er geen medicijn zoals nu om hem rustig te maken. Dit is wat je ziet met je natuurlijke ogen.  Maar Jezus beoordeelt hem met zijn geestelijke ogen. Hij bekijkt wat er gaande is in de geestelijke wereld van die man. Dan kijkt hij die man recht in de ogen en zegt: “onreine geest, ik beveel je om uit deze man te komen”. Dan gilt die man het uit en daarna is hij weer helemaal normaal en hij bleef zo voor de rest van zijn leven. DAT is geestelijk onderscheiden.
 
Telkens weer moeten we ons afvragen wat er gebeurt in de hemel als oorzaak van bepaalde situaties in ons leven, of dat van andere mensen. Daarom geven we de schuld niet aan mensen. Als er fouten gemaakt worden, houden wij ons meer bezig met de oorzaak. Wat is de oorzaak als het lichaam ziek is. Wat gebeurt er in de geestelijke wereld die veroorzaakt die ziekte. Wat is in het geheim bezig om allerlei sociale problemen te veroorzaken. Vanwaar de discriminatie, bij voorbeeld? 
 
Wat is de oorzaak van seksuele degeneratie in deze wereld en onder de jeugd? Wat veroorzaakt de dreiging van oorlog? Wat is de oorzaak van de zonde die we overal rondom ons heen zien elke dag op deze aarde? Wij hebben een geestelijk oordeel omdat een geestelijke mens altijd denkt aan wat er moet gebeuren in de hemelse gewesten. Wat zit erachter, hoe werkt het? En in de geestelijke wereld blijkt de oorzaak altijd geestelijk te zijn. En dan bedoel ik niet alleen boze geesten maar ook de goede geesten.
 
Als wij zien dat Jezus een man ineens geneest, dan vragen wij ook: “ Heer, hoe deed u dat? Wat gebeurt er in uw hemel?” En dan zien we in Jezus de Heilige Geest in al zijn volheid. Wij zien dat hij voortdurend in contact is met God de Vader. En dat is niet iets dat men ziet met de natuurlijke ogen. Dat is iets dat je begrijpt over de meester. En dan begrijp je ook dat Jezus degene is die gezonden is met de kracht van de Heilige Geest.
 
U kunt de heilige geest ook niet zien. Het is onzichtbaar en het was door deze heilige geest dat Jezus de onreine geest uitdreef en door de woorden die hij sprak. De kracht van Gods geest was in die woorden en die man werd bevrijd. Als u de hemelen toebehoort, bent u meer dan de aardse natuurlijke mensen met hun wijsheid en aardse kennis van medicijn en psychologie en maatschappelijke werk. Wat wij hebben is prachtig. Er is maar één mens die dit evangelie heeft gebracht, en dat is Jezus Christus, de Zoon van God. HIJ brengt de waarheid. De boze, HIJ brengt leugens. Hij zei tegen Eva, ‘je zal ook je doel bereiken als je van DEZE boom eet’. Maar, zegt Eva, hoe zit het dan met de dood? Neen, natuurlijk niet, ‘je wordt als God’. De boze weet ook van goed en kwaad. Hij liegt over de geestelijke wereld. God is niet veranderlijk, kennende goed en kwaad. Hij kent alleen het goede, omdat hij de goedheid zelf is, enkel goed. Maar de duivel liegt altijd.
 
Ga naar Jezus, dan ben je bij de beste bron. He vertelt altijd de waarheid over de geestelijke wereld. God is enkel goed. En de duivel, Hij is enkel kwaad. Hij is van den beginne een leugenaar en de moordenaar van mensen. Maar onze hemelse Vader is vol ontferming en liefde. Hij geeft om u en wil u redden en bevrijden. De minste in het koninkrijk van de hemelen is meer dan alle mensen onder het oude verbond, omdat de minste in het koninkrijk van de hemelen is gedoopt in heilige geest. Zij kunnen spreken in de geestelijke taal van engelen, in hemelse talen en tongen, zij drijven boze geesten uit,  Johannes de Doper deed dat niet, noch David of Elia. Wij verslaan de demonische krachten die bezig zijn in de levens van mensen, net als Jezus, en dan worden deze mensen bevrijd en hersteld, zowel geestelijke als natuurlijk.
Wij maken onderscheid in alles wat bezig is in de geestelijke wereld. Wij leren onderscheiden of een profetie goed is, en heel veel meer. Dingen die ons leven verstoren of versterken. Zoek de oorzaak. Onderscheid. Wat is de oorzaak in de hemelen? DAN pas bent u een geestelijke mens. Vroom zijn wil niet zeggen dat je een geestelijke mens bent. Een geestelijke mens is iemand die actief is in de geestelijke wereld en alles wat daarmee te maken heeft, bezig met God, maar ook bezig te strijden tegen satan en zijn machten.
 
Vergaar schatten in de hemel, geestelijke zegeningen in Christus, kracht, kennis, liefde en gaven. De heer zegt dat wij als christenen ons hier mee bezig moeten houden. Als Jezus al deze dingen doet, in woord en daad, zoals in de synagoge te Capernaum dan zijn er mensen die dat zien en horen en zeggen, “Hé, dit is een nieuwe leer, met autoriteit. Geen van onze profeten deed dat. Deze man is actief in de geestelijke wereld.”
Hij drijft een onreine geest uit en de man wordt gezond. Dat is een nieuwe leer.
 
Als wij kijken naar het christendom in het algemeen, dan zien wij dat er veel gebeurt, maar dat het veelal aardse dingen zijn die gebeuren en dat ze niets te maken hebben met de geestelijke wereld.  Wij willen een nieuwe leer. Nieuwe wijn in nieuwe flessen. Vernieuwde mensen waarin Gods gedachtewereld zich kan ontwikkelen, net als in Jezus, en in zijn discipelen.. Een nieuwe leer met geestelijke autoriteit. Niet autoriteit over mensen maar over de macht van satan, zodat wij die macht kunnen binden en onder onze voeten treden, en de werkelijke mens tevoorschijn kan komen in vrijheid.
Als wij naar Jezus kijken dan zien wij dat deze leer bekrachtigd is met de kracht van God. Er is maar één weg, één doel als wij willen leven als Jezus, volledig bewust van de geestelijke wereld met kennis en inzicht. Als de kerk de duivel overwint in de eindtijd, lezen we in Openbaring 12, dat zij hun leven niet lief hadden tot in de dood, en dat betekent dat hun aardse leven op de tweede plaats kwam. Allereerst zochten zij een machtige, verhoogde en verheerlijkte plaats in deze geestelijke wereld. Door hun kennis en geloof, door hun werken, door het hanteren van de sleutels van het koninkrijk der hemelen, de mogelijkheden die zich voordoen door de kracht van de Geest, door de gaven van de Heilige Geest, door al deze dingen wordt u zich bewust van de hemel. U krijgt een verhoogde positie. Vrienden dit is ons gebed voor elkaar en voor ons werk en voor al diegene die met ons meegaan in de toekomst.
 

Vrienden, laat ons bidden
 
Heer als u spreek over de sleutels dan willen wij graag alles weten over deze sleutels, de volle waarheid, kennis en inzicht, maar ook de kracht en die wonderbare goddelijke liefde die ons vol ontferming en genade maakt. Heer Jezus wij bidden voor ons werk, dat u het bekrachtigt met kracht van God, zodat allen, die verder willen, geholpen kunnen worden, bevrijd kunnen worden van hun vijanden, genezen van hun wonden, hersteld en opgebouwd in geest, ziel en lichaam. Heer wij willen vast houden aan die belofte en aan elkaar zodat niemand verloren gaat en iedereen de volheid van uw glorie zal beërven. U bent zo goed, rijk en goed voor ons. Wij prijzen en aanbidden u. Wij danken u met ons hele hart. Wij danken u heer Jezus, onze Redder, die ons kocht met uw bloed. U bent waardig alle eer en aanbidding te ontvangen.
Broeders en zusters, wij zegenen elkaar, en alle mensen die naar deze cassette luisteren,  zo dat de Heer ons genade kan geven. Wij horen bij elkaar. Wij zegenen hen dat de hand van God op hun leven zal rusten. Wij bidden voor u, luisteraars, dat de Heer u zult leiden met zijn goede geest en u omringen met zijn heilige engelen, om uw innerlijke mens kracht te geven. Wij zegenen elkaar, waar u ook bent. De heer is met ons. Hij zorgt ervoor dat het ons goed gaat, en als wij ontwikkelen en groeien, brengen wij hem de eer en glorie. Hij zal het doen, want Hij is goed.
 
Amen

Bent u aangesproken door deze preek? Geef een reactie op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maak de VOX website verder bekend en geef het evangelie van Jezus Christus door!